Kabil Metropoliten Kenti Gelişim Projesi Afgan Misyonu İçin Eğitim Programı

 

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından Afganistan'da Kabil Büyükşehir Alanının planlanması için yürütülen teknik işbirliği projesi kapsamında Kabil Belediyesi (KM) ve Kuzey Kabil (Dehsabz) Kentsel Gelişme İdaresi (DCDA) yönetici ve teknik uzmanlarına yönelik olarak Ankara ve İstanbul’da, KM için 31 Ağustos – 3 Ekim 2014, DCDA için 1 Kasım – 4 Aralık 2014 tarihleri arasında iki ayrı eğitim programının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu programın organizasyonu, JICA' nın danışmanlık firması "T.& Associates, Inc." ile Türkiye'den "PROTA A.Ş." ve "DAMPO Ltd." tarafından üstlenilmiştir.

Eğitim programının amacı, Türkiye’nin yaşadığı kentleşme deneyiminin -gecekondulaşma süreci, gecekonduların yasallaştırılması ve dönüşüm süreçleri, kentsel dönüşüm /yenileme projeleri ve arazi uygulamaları ile kentsel gelişme alanları ya da yeni kent geliştirme konularına odaklanmak üzere- yasal, kurumsal yapısı, planlama-uygulama yöntem ve araçları, katılım mekanizmaları vb. boyutlarıyla aktarılması, bu deneyimin  seçilmiş /örnek projeler bazında ve proje uygulamalarını yerinde görerek karşılıklı tartışılmasıdır. Eğitim sürecinde sözü geçen program kapsamındaki konuların özellikle uygulama boyutlarıyla birlikte derinlemesine aktarılması ve tartışılması suretiyle, bu programın, Afgan uzmanların Türkiye deneyimini kendi ülke koşullarına uyarlama ve Kabil kentinde uygulanabilirliğini değerlendirmelerine, gerçekçi ve yaratıcı yaklaşımları içeren bir eylem planı geliştirmelerine yardımcı olması beklenmektedir.

Her iki eğitim programı, 4 haftası Ankara’da 1 haftası İstanbul’da olmak üzere beşer hafta olarak düzenlenmiştir. Eğitim Programları akademisyenlerin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin sunumlarının yanı sıra kurum/kuruluş ziyaretleri ile örnek/seçilmiş bazı projelerin yerinde görülmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

KM Programı: Birinci eğitim programının hedef grubu, Kabil Belediyesi’nde görevli 6 teknik uzmandan oluşmaktadır. 31 Ağustos – 3 Ekim 2014 tarihlerinde uygulanacak olan program kapsamında işlenecek konular, aşağıdaki üç başlık altında toplanmıştır:

·         Gecekondu alanlarının yasallaştırılması ve ıslahı,

·         Kentsel dönüşüm ve yeniden yerleşim uygulamaları,

·         Kent planlama, uygulama ve yapılaşma sürecinde yer alan taraflar, katılım ve uzlaşma yöntemleri.

DCDA Programı: İkinci eğitim programının hedef grubu ise “Dehsabz City Development Authority” Kuzey Kabil Kentsel Gelişme İdaresi (DCDA)” kurumundan 9 kişilik yönetici ve teknik uzmandan oluşmaktadır. 1 Kasım – 4 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan program kapsamında işlenecek konular aşağıdaki üç başlık altında toplanmıştır:

·         Arsa/arazi uygulamaları (kentsel arsa geliştirme, kamulaştırma yöntemleri, arazi değerleme, arazi sahipleri ile müzakere süreçleri, vb.),

·         Yeni gelişme alanlarında proje ve inşaat yönetimi, altyapı temini, vb. konular,

·         Kurumsal işbirliği ve kamu-özel sektör işbirliği geliştirme yöntemleri, iş idaresi, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarını geliştirme yöntemleri.

Kabil Metropoliten Kenti Gelişim Projesi eğitim programının birinci aşaması  "PROTA  A.Ş." ve "DAMPO Ltd." tarafından başarıyla tamamlanmış olup, fotoğraf galerisinde Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’nin bizzat kendisinin katılım göstererek belediyenin projelerinin sunumuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve KİPTAŞ'ta yapılan toplantılara ve İstanbul Başakşehir'de yapılan site visit çalışmalarına ait kareler yer almaktadır. 01 Kasım 2014’de  başlayan ikinci aşama eğitim programı halen devam etmektedir.